loading
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İLETİŞİM SAYFASI AYDINLATMA METNİ

TEACHERX Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak özel hayatın gizliliğinin önemli bir parçası olan kişisel verilerin korunmasını mevzuata uyum sağlamakla sınırlı değerlendirmemekte, kişisel verilerinizi koruma perspektifimizin merkezine insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Kişisel verilerinizi işlediğimiz her noktada bu perspektifle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede kurumsal çözüm iletişim sayfası (“iletişim sayfası”) için hazırladığımız aydınlatma metnini aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kimlik (ad, soyad), iletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi), özlük (çalışılan kurum) ve işlem güvenliği (IP adresi, log kayıtları) kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla TEACHERX Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“TEACHERX”) olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz;

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: iletişim sayfası kaydında işlem güvenliğinin sağlanması

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: iletişim sayfası kaydı sırasında denetim faaliyetlerinde bulunulması, sahte aboneliklerin tespit edilmesi ve engellenmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin tamamlanması, mahkemeler tarafından zorunlu olarak istenmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: ihtiyaç halinde tarafınızla iletişim sağlanabilmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi: iletişim sayfası kayıt işlemlerinizin tamamlanması, tarafımızca iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: tarafınıza sunulan ürün ve hizmetler konusunda ilişkilerimizin yönetilmesi, taleplerinizin karşılanması ve geri dönüş sağlanması

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi: iletişim sayfasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin yürütülmesi, e-bülten gönderilmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi: iletişim sayfasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza ürün hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılaması amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Yalnızca talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile uyuşmazlık halinde mahkeme ve avukat ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz; web sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:

Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarının bir kısmının veya tamamının yerine getirilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarından alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri veya mahkeme süreçlerinde ispat için kullanılması için hukuki sebep oluşturmaktadır.

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilen mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun ibrazların yapılması ve taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.

Açık rızanız olması halinde işlemekteyiz: Diğer hukuki sebeplerin bulunmadığı durumlarda, özellikle pazarlama, reklam/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecek olan kişisel verileriniz için vermeniz halinde açık rızanız hukuki sebebi oluşturmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi web sitemizde bulunan “KVKK Kapsamında Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme” metnini okuyarak, metin içinde belirtilmiş olan yollardan biri aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuz TEACHERX tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılarak yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, TEACHERX kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.