80

BİLGİ VEYA FİYAT TEKLİFİ EDİNME TALEBİ KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
AYDINLATMA BEYANI

Bu aydınlatma beyanı, TeacherX Platformu hakkında bilgi veya fiyat teklifi edinme talebiniz kapsamında bir kısım kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkindir.

Veri Sorumlusunun Kimliği
ETZ
Eğitim Danışmanlık Erol Ergül (“ETZ”) olarak veri
sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde
önem veriyoruz. Bu nedenle, ETZ olarak tüm muhataplarımızın mahremiyetini
korumak ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri
almaktayız.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve Aktarımı

Şirketimiz tarafından elde edilecek kişisel verileriniz ve buna ilişkin amaçlar aşağıda
belirtilmiştir:

Kişisel Veriler

E-posta adresi, IP adresi, Log kayıtları

Elde Etme Amacı

Talebiniz doğrultusunda TeacherX Platformu hakkında bilgi verilmesi veya tarafınıza özel kurumsal teklif sunulabilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, açık rızanızın olması halinde ETZ’nin TeacherX Platformu ve diğer hizmetleri hakkında tanıtım amaçlı ticari ileti gönderilmesi.

Aktarım

Elde edilen kişisel verileriniz yalnızca başvuru ve şikayet süreçlerinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve mahkemeler ile paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan bilgi ve fiyat teklifi edinme bölümleri aracılığıyla elektronik ortamda elde edilecektir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır. Ayrıca ETZ’nin TeacherX Platformu ve diğer hizmetleri hakkında tanıtım amaçlı ticari ileti gönderimi kapsamında e-posta kişisel verinizin işlenmesinin dayanağı, vermeniz halinde açık rızanız olacaktır.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Ayazağa Mah. Cendere Cad. Vadi İstanbul Bulvar 2B Ofis 2. Kat Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@teacherx.online e-posta adresine iletebilirsiniz.